My Mihpocha -- My Family

Home

Henkin
Berlin

Rincover
Wiesenthal

Lapidus
Avrutin

Katz
Pesachinsky

Contact Us

     

Translator area

 

 

Dnepropetrovsk Yizkor book

Ekaterinoslav Synagogue

Index of names (alphabetized according to the Hebrew alphabet)

Surname
Given Name
Page Number(s)
Comments
"A"
     
AVITAL   54  
AVNI (KAMENKOVITZ)   80, 164  
ARONSON Shlomo 117, 120  
ARONOV Shneur-Zalmen 164  
UGAYEVTSKY   69, 70  
OLANETSKY   62, 63  
OLSHANETSKY   65  
OLSHANITZKY   162  
ULSHAVINGER Yakov-Shlomo 162  
USAVETSKY   44  
OSTROVSKY Zalmen 32  
USSISHKIN Menachem 25, 26, 27, 34, 44, 45, 47, 49, 51, 52, 53, 60, 74, 126, 136  
USISHKIN Esther 139, 163  
ORLOV Hachies 55  
ORLOV   61, 162  
ORSHANSKY Eliyohu 24, 26  
ACHAD-HA-AM   126  
AYGENTAYB HA-MINISTER   132  
ADELSON Abraham 64  
ADELSON Bove 31, 62, 65  
ADELSON Israel 31, 54, 62, 63, 65, 68, 80, 81 corrected page numbers
EISENBERG   54  
ELIYOHU (Rabbi) Mekalish 113  
ELISHEVITZ Jacob 164  
ELISHBERG (Rabbi) Mordecai 42  
ALEXANDER the Second   23  
ALEXANDER the Third   24, 26  
INGORN Eliezer 23  
ANGEL (Dentist)   51, 53  
ANSKY   53  
OFSHTEYN Peysech 65  
AKUSHKIN (Rabbi) Gershon 114  
AXELROD   52  
ARTENBERG   91  
ORLICH   54  
ORENBERG   91, 92  
ARSH   54  
ARKADY   59  
"B"
     
BASL   110  
BOBROISKER (Rabbi)   123  
BOGUSLAVSKY   54  
BUCHMIL, Dr   45, 62  
BOLOCHOVSKY, Dr   30  
BONFELD   64  
BUKERINSKY Tsvi 55  
BOROCHOVSKY   75  
BURSHTEIN (Rabbi) Yehuda-Leyb 121  
BIALIK Ch N 53, 122  
BIRMAN H R 77  
BIRMAN Joseph 51  
BIRMAN Judah 55  
BIRMAN Miriam 55  
BEILIS Mendl 53  
BLUMSTEIN   69  
BEN-GEFEN (GEFENOVITZ) Arye 164  
BEN-TUVIM   42  
BER (Cantor)   162  
BAVESHET Mordecai 62, 63, 65  
BECKER Aaron 84  
BRAGINSKY David 27  
BRAGIN, Dr   61, 126  
BARMAN Joseph 54, 62  
BRODSKY J 24  
BORUCH I L 54, 62, 64, 70, 84  
BRUK Moshe 26, 27, 29, 32, 45, 49, 61, 64, 66, 134, 162  
BRUK Zinaida 129, 163  
BEREZOVSKY Abraham 29, 62, 64, 68, 75  
BRUK Prof   110  
BEREZOVSKY Daniel 55  
BEREZOVSKY Jacob 23, 26, 61, 134 corrected page numbers
BERZIDOVSKY Jacob 164  
BRUSTEIN Menachem-Emanuel 29, 54, 55, 61, 62, 65, 75  
BERNSTEIN Dr. 69  
BERESLAVSKY Shlomo 29, 54, 62, 64, 122, 134  
BEREKOVSKY Basye 55, 56  
"G"
     
GARENBERG   38, 38, 91  
GADLIN Eliyahu 164  
GOYVER Mordecai 55, 65, 121  
GOYVER Rebecca 55  
GOTTLIEB Arnold 62, 63, 65, 110  
GUTMAN Abraham 55  
GUTMAN (Rabbi) Abraham-Joseph 121  
GUTMAN Lev 164  
GOLDBERG, Dr   43, 44  
GOLDBART Jacob 73  
GOLDMAN M 80  
GOLDSTEIN Alexander 63, 64  
GALINKIN   162 corrected surname
GORDON Moyshe 65  
GOREVITZ (Rabbi) Menachem 114  
GZINSKY Pearl 125  
GINSBURG (HAPESEL)   26  
GINSBURG, Dr   55  
GINODMAN Lyuba 55  
GELMAN (Rabbi) Pinchas 30, 31, 51, 53, 54, 62, 82, 114, 117, 121 corrected page numbers
GEFENOVITZ (BEN-GEFEN) Arye 62  
GRODZINSKY (Rabbi) Ch"E 30  
GRUZENBERG Oscar 53, 164  
GRIGORAYEV (HATMAN)   34  
GROSSMAN (Prof) J 69  
GREENBERG Chaim 62  
"D"
     
DUBIN Shimon 61, 112  
DOBZEVITS Abraham-Ber 162  
DUCHAN Moyshe 64, 141  
DOLZANSKY, Dr Jacob 140  
DOLZANSKY Moyshe 140  
DOLZANSKY Tamar 140  
DOLZANSKY Yuri 164  
DOLNICK M 25, 43  
DUSKIN M 109  
DIZOVSKY Miriam 55  
DANOVITZ   65  
DANIKIN   34, 35, 55, 64, 70, 84, 132 corrected page numbers
"H"
     
HOFFMAN Kalmen 46  
HAKOYEN Mordecai Ben-Hillel 43  
HALPRIN (Rabbi) Joshua 51, 123, 124  
HALKIN Shmuel 84  
HENKIN Gitl 46  
HENKIN Isaac 46  
HENKIN I 52  
HENKIN Mordecai 46  
HARKAVY Abraham 25, 26, 41, 42, 45, 53, 61, 134 corrected page numbers
HERTZL, Dr. Theodore 45, 60, 134  
"V" (W)
     
VALUDARSKY Basya 55  
VALUDARSKY Zev 29, 62, 63, 64  
WOLFOWITZ Asher 51  
VOLFOVSKY/WOLFOVSKY M 62  
VIDRIN/WIDRIN Theodore 29, 62  
VITLIN/WITLIN Jacob 61  
VITLIN/WITLIN Gab 25  
VILENTSIK/WILENTSIK   54  
VINEVER/WINEVER M ? 69  
VISOTZKY/WISOTZKY Zak 44, 127 corrected given name
WEITZMAN-LICHTENSTEIN Chaya 54, 62, 64  
VEXLER/WEXLER Daniel 29, 62  
VEXLER/WEXLER Jonah 26, 52, 53, 62  
VAKSNER/WAXNER (Waxner?) 63  
"Z"
     
ZHABOTINSKY Zev 53, 62  
ZBOROVSKY, Prof   69  
ZOTA Ch A 25, 53, 60, 134  
ZEIDNER I 43, 44 corrected page numbers
ZILBERBERG   30  
ZALIBENSKY Ezrial 65  
ZASLAVSKY (Rabbi) Boruch 114, 117,  
ZASLAVSKY Uri 123  
ZAKHAIM (Rabbi) Benjamin-Zev 24, 51, 53, 113, 114, 117  
ZAKS Moyshe & Yeshiel 54  
ZARACHI   123  
"CH"
     
CHODOROWSKY   63, 65  
CHAZANOVITS, Dr Yosef 30, 42, 74  
CHITIK   63  
CHAIKIN (Rabbi) Yoel 118  
CHONELE (Rabbi)   163  
CHANIS, Dr Boris 36, 55, 67, 75 corrected page numbers
CHENKIN Joshua 43  
CHARTONOV Mordecai-Tsvi 163  
"T"
     
TARNOVITSKY   23  
TVAROVSKY   25  
TVAROVSKY   25  
TAFUROVSKY Borek 26, 55, 60, 61, 64, 134, 162  
TAFUROVSKY Yitskhok-Leyb 46  
TYOMKIN   42  
TEITZ, Dr   110  
TASLITSKY Shlomo 65, 75  
TARNOVSKY Nathan 55 corrected surname
TRIFULSKY Eliezer 55  
TRIBUS J. 64  
TSHMARINSKY Chaim, Reb Mendele 164 corrected surname
"Y"
     
YUDLSON M. 51, 82, 114, 122  
YODKOVITZ Gabi 26, 52  
YEVZAROV (HA MAGID)   41, 42, 53  
YOFIT Zalmen 55, 65, 75  
YOFIT Bella 55  
YOFIT Liza 80  
ISRAELI David 162  
YAMPOLSKY Gabi 25  
YANOWSKY Meyer-Shlomo 118  
JACOBSON Avigdor 139  
JACOBSON Moyshe 63  
JACOBSON Rosa 139, 163  
JAFFA   26, 52  
ISAAKAN   52  
CATHERINE THE GREAT   21  
"K"
     
KOHEN Pinchas (Pavel) 30, 31, 32, 54, 67, 84 corrected page numbers
KOHEN Chaim 121, 164  
KOHEN (Rabbi) Tsaduk 45  
KOHEN-BERNSTEIN   55  
KAHANOVITZ   92  
KATZ   65  
KARPAS Grigory 127  
KARPAS Lev 127  
KARPAS Ludmila 127  
KARPAS Moshe 25, 48, 91  
KARPAS Rashe 127  
KARPAS Rosa 127  
"L"
     
LAVAUT Abraham David 164  
LEHMAN   163  
LEV Abraham 81 corrected page numbers
LEV Leah 55  
LEV Nechemye 55  
LEVOVA Dr Tsiporah 164  
LEVKOWITZ   92  
LEWANDA Chaim (Vitali) 23, 25, 26, 42, 45, 61, 134  
LEWANDA I L 42, 133  
LEVITAS   42  
LEVINE Eliezer 62, 63, 65  
LEVIN (Rabbi) Juda-Leyb 38, 54  
LEVIN Yitskhak 65  
LEVIN (The Teacher)   54  
LEVIN, Dr Shlomo 63, 75  
LEVIN (Rabbi) Samuel 117  
LEVIN, Dr Shmaryahu, 26, 29, 44, 53, 60, 61, 126, 127, 134  
LEVINSKY 26, 26, 45, 61, 134  
LUBARSKY (LIBAY) x 55  
LUBARSKY Syoma 52  
LITVAK   52, 52, 54  
LITVAK Chananya 54  
LEIBOWITZ (Rabbi) Boruch-Ber 120  
LEYNER Chanah 164  
LEYKIND, Dr Roza 91, 92  
LICHTENSTEIN, Dr   54  
LILIENBLOOM Moyshe 44  
LIFSHITZ Israel 67  
LIFSHITZ Mehandes 110  
LAMDEN Isaac 84  
LEVY Nathan 113  
LERNER Jacob 70, 84  
"M"
     
MAZAH (Rabbi) Jacob M 53  
MACHNU   33, 34, 68, 84  
MAGIDSON   110  
MASLANSKY Tsvi-Hersh 25, 42, 45, 53  
MOHILEVER Samuel 42, 44, 45, 132  
MOTLE   56  
MOYSE'EV Jacob 55, 66  
MONTEFIORE Moyshe 41, 42  
MUSTOBLANSKY   55  
MUSINZON, Dr Ben-Tsiyon 53, 62  
MOTZKIN Israel 29, 62, 65, 76  
MOTZKIN Leon 76  
MAYDANSKY Michl 23, 25, 26, 42, 47, 48, 49, 51, 53, 61, 122, 134 corrected page numbers
MISLETZKY   52  
MITLIN Efrim 62, 63 inserted, left out
MICHAL   56 inserted, left out
MICHALOVSKY Fima 65  
MIRKIN F 72, 74  
MILBAUM (Rabbi)   113  
MILROVITZ Sarah 55  
MARYASKIN   163  
MARKISH Peretz 84, 164  
MARKOVSKY Josef 52  
"N"
     
NEIBHART   59  
NEIMARK (Rabbi) Yehoshua-Eliyohu 163  
NIKOLAS the First   22  
NIKOLAS the Second   26  
NEMIROVSKY   25, 43  
"S"
     
SAFRANSKY Gabriel 24  
SVIRSKY Hershel 57  
STANISLAWSKY Isaac 23, 25  
STANISLAWSKI Moshe 22  
STANISLAVSKI Shimon 25, 26, 42, 45, 61, 134  
STUFFEL   110  
SLUTZKY, Professor   110  
SLUTZKY Abraham-Jacob 163  
SEMYATICHEV (Rabi) 123  
SPIVAK Boruch 26, 61, 134  
SKUROPUDSKY   23  
"E"
     
EMANUEL   51, 122  
"P, F"
     
Pavl (The Emperor)   162  
PALEY Shmaryahu 44, 48, 49, 62, 134  
PASMANIK, Dr Daniel 53, 62  
PEVSNER Yeshayahu 63  
PEVSNER Mendl 62  
PUZIN Aharon 55  
PUTAPOVSKAYA Dina 163  
PORTNOY   73  
PUTYOMKIN   21, 26  
PETLURA   33, 68  
PATROVSKY   21, 162  
PITNITSKY   58  
FEYVELSON (Rabbi)   123 corrected surname
FEITELSON   53  
PILKE   56, 56, 58, 59  
PINS Dan 62, 80, 84,  
PINS I M 42  
PINS N 54, 84  
PIN S I 42  
PINSKER, Dr   42  
PINE   56, 57  
FRUMKIN Sh 55  
FRIEDMAN Avrom-Leyb 74  
FREYDIN   63  
PERL Avrom 25, 42  
PERES (Engineer)   69  
PERETZ   58  
FISHER   64  
"TS"
     
TSVARNITZKAYA Eva 164 corrected surname
TSEDERBOYM Alexander 42  
 

 

   
Henkin / Genkin Family Rincover / Herincover family Lapidus / Lapidos family Katz family
Berlin family Wiesenthal / Visentaul family Avrutin / Lavrutin family Pesachinsky / Penson family